Previous
Next
Định hướng NCKH của TTCN Định hướng NCKH của TTCN (19/09/2016)

Trung tâm Công nghệ thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động KHCN; chủ động xây dựng và hoàn thiện định hướng khoa học công nghệ chung của Trung tâm; trên cơ sở kiên định định hướng nghiên cứu về công nghệ cơ khí truyền thống, từng bước đổi mới...

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013