Previous
Next
Đào tạo sau đại học của TTCN Đào tạo sau đại học của TTCN (19/09/2016)

Cán bộ, giáo viên của Trung tâm có năng lực tốt trong công tác đào tạo sau đại học

Các luận văn cao học đã hướng dẫn (02/07/2015)

Một số hướng đề tài LV cao học và NCS do cán bộ của TTCN hướng dẫn

Các đề tài LVCH đã bảo vệ (04/06/2015)

Các đề tài LVCH đã bảo vệ do cán bộ TTCN hướng dẫn

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013