Previous
Next

Chế thử mô hình nhà giàn

Mô hình nhà giàn được thiết kế theo tỉ lệ thu nhỏ của nhà giàn thực tế với mục đích phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Mô hình nhà giàn được thiết kế gồm 3 tầng và 1 cần trục có khả năng tháo rời thành các khối riêng biệt.

  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013