Previous
Next

Tổ chức biên chế của TTCN

Trung tâm Công nghệ được tổ chức thành 4 bộ phận chức năng gồm:

- PTN Công nghệ cao: 01 TS, 05 ThS, 03 KS

- PTN Công nghệ Hàn: 01 ThS, 04 KS

- Xưởng Chế thử Cơ khí: 02 ThS, 04 KS

- Phòng Nghiên cứu, Thiết kế và Phát triển sản phẩm: 01 TS, 01 ThS, 03 KS.

  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013