Previous
Next

Tổ chức biên chế của TTCN

Trung tâm Công nghệ được tổ chức thành 4 bộ phận chức năng gồm:

- Ban giám đốc: 03 TS

- Phòng Kế hoạch Tổng hợp: 01 TS, 01 ThS, 01 Văn thư

- Phòng Thiết kế: 02 TS, 02 KS

- Phòng Công nghệ: 01 TS, 06 ThS

- Xưởng Gia công chế tạo: 01 TS, 02 ThS, 09 Thợ.

 

  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013