Previous
Next

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ

Trung tâm Công nghệ được Học viện giao nhiệm vụ trở thành đơn vị nghiên cứu công nghệ thiết kế - chế thử, đào tạo ĐH, SĐH, thực hiện các nhiệm vụ Quân sự và khoa học kỹ thuật của Học viện.

Trong số các nhiệm vụ của TTCN, nổi bật nhất đó là các nhiệm vụ Nghiên cứu Khoa học công nghệ, Đào tạo đại học và Dịch vụ kỹ thuật.

1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học Công nghệ

Là một Trung tâm chuyên về công nghệ, việc nghiên cứu khoa học (NCKH), đặc biệt là các nghiên cứu về công nghệ phải luôn được đặt lên hàng đầu với các nhiệm vụ cơ bản sau:

- Triển khai các nghiên cứu thiết kế;

- Triển khai các nghiên cứu khai thác;

- Triển khai các nghiên cứu ứng dụng;

- Triển khai các nghiên cứu phát triển sản phẩm;

- Triển khai các hoạt động chế thử và chế tạo phục vụ NCKH;

- Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực Cơ khí, Tự động hóa, công nghệ Tích hợp;

- Hợp tác liên kết nghiên cứu với các đơn vị trong và ngoài Học viện, cũng như trong nước và quốc tế.

2. Nhiệm vụ đào tạo

TTCN tham gia các hoạt động  giảng dạy các học phần được phân công, hướng dẫn đồ án môn học, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học cho các chuyên ngành thuộc gốc ngành Cơ khí (Chế tạo máy, Vũ khí, Đạn, Công nghệ chế tạo vũ khí, Công nghệ chế tạo đạn, Thiết kế chế tạo tên lửa, Kỹ thuật ô tô xe máy), Kỹ thuật Cơ điện tử và Kỹ thuật Điều khiển.

Với lực lượng Tiến sĩ khá mạnh, Trung tâm tham gia hướng dẫn luận văn cao học, hướng dẫn chuyên đề nghiên cứu sinh (NCS) và hướng dẫn luận án Tiến sĩ cho các chuyên ngành chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí.

3. Nhiệm vụ dịch vụ kỹ thuật

Một số hoạt động dịch vụ kỹ thuật mà Trung tâm đã thực hiện gồm:

- Các dịch vụ nghiên cứu;

- Các dịch vụ đào tạo;

- Các dịch vụ tiếp nhận và chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ gia công chế thử.

- Các dịch vụ chế tạo sản phẩm;

- Các dịch vụ cải tiến và phát triển sản phẩm.

  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013