Previous
Next

Chức năng nhiệm vụ của Phòng Nghiên cứu và Phát triển

Phòng Nghiên cứu, Thiết kế và Phát triển sản phẩm (NCTK&PTSP) đảm trách một số nhiệm vụ cơ bản liên quan đến nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm.

Các chức năng nhiệm vụ của Phòng NCTK&PTSP bao gồm:

- Xây dựng các bản thiết kế theo các tiêu chuẩn quy định.

- Xây dựng quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm.

- Tổ chức các hoạt động Phát triển sản phẩm (bao gồm xây dựng ý tưởng, lập kế hoạch triển khai, mô hình hóa, thiết kế và thử nghiệm) cho các sản phẩm cơ khí và cơ khí tự động hóa;

- Thực hiện các nhiệm vụ tham mưu kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động KHCN, dịch vụ kỹ thuật, hợp tác, liên kết.

- Tham gia công tác đào tạo theo kế hoạch của Trung tâm và Học viện.

 

Trưởng Phòng 

TS. Mai Ngọc Anh

Địa chỉ liên hệ: Kiều Mai, Xuân Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 069 519 332

Điện thoại di động: 0977 491277

Email: maingocanh.atc@mta.edu.vn

           maingocanh.atc@gmail.com

  • Hoạt động NCKH

  •   Các sản phẩm nổi bật

  • Hoạt động đào tạo

  • Tham quan du lịch 2013

  • Công đoàn du xuân

  • Hoạt động TTCN

  • Giao lưu thể thao 2013